Tổ Hệ gen học miễn dịch

08/08/2017 | 11:38

GIỚI THIỆU


Tổ Hệ gen học miễn dịch có chức năng- nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen miễn dịch học, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế về hệ gen miễn dịch học và các lĩnh vực khác có liên quan.

Phòng Hệ gen học người

GIỚI THIỆU


Phòng Hệ gen học người (Human Genomics) có chức năng, nhiệm vụ giải mã hệ gen người khỏe mạnh làm “trình tự chuẩn” của người Việt nam; giải mã phân tích tính đa dạng di truyền hệ gen thuộc các tộc người Việt Nam; giải mã, phân tích hệ gen người bệnh và các sinh vật gây bệnh cho người để phục vụ chẩn đoán và điều trị.

Phòng Phân tích hệ gen

GIỚI THIỆU


Phòng Phân tích hệ gen có chức năng, nhiệm vụ: quản lý và vận hành các cụm thiết bị lớn (các thiết bị giải trình tự thế hệ mới, hệ thống máy tính hiệu năng cao) của Viện; nghiên cứu giải mã và phân tích hệ gen; xây dựng, quản lý và khai thác các cơ sở dữ liệu hệ gen người và các sinh vật đặc hữu của Việt Nam, tiến hành các nghiên cứu về tin sinh học.

Phòng Hệ gen học chức năng

GIỚI THIỆU


Phòng Hệ gen học chức năng (Functional Genomics) có chức năng, nhiệm vụ: nghiên cứu chức năng hệ gen, nhóm gen và các gen riêng biệt (quá trình phiên mã, dịch mã và tương tác giữa các phân tử và trao đổi chất) ở tế bào người và các sinh vật khác; triển khai kỹ thuật proteomics và các kỹ thuật khác để tìm kiếm và phát triển các chỉ thị phân từ trong chẩn đoán và điều trị.

Phòng Hệ gen học môi trường

GIỚI THIỆU


Phòng Hệ gen học môi trường (Environmental Genomics) có chức năng, nhiệm vụ: nghiên cứu biểu hiện gen trong điều kiện sinh lý và bệnh lý khác nhau; nghiên cứu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường lên hệ gen và các gen cụ thể; nghiên cứu mối liên quan giữa đa hình, đột biến gen đến đáp ứng của cơ thể đối với các điều kiện môi trường.

Phòng Đa dạng sinh học hệ gen

GIỚI THIỆU


Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tư vấn, đào tạo nhân lực khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ DNA ứng dụng, phân loại học phân tử, mã vạch phân tử góp phần bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen có giá trị. Cụ thể:
  • Nghiên cứu giải mã, phân tích và so sánh hệ gen các sinh vật nhằm tìm hiểu tính đa dạng sinh học, hệ thống tiến hóa phân tử, cấu trúc và chức năng của gen;
  • Phát triển và thử nghiệm các kỹ thuật giám định gen và mã vạch DNA cho phép định loại phân tử các sinh vật và kiểm soát các nguyên liệu thô có nguồn gốc từ tự nhiên phục vụ thương mại hóa, công tác bảo tồn, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen theo Công ước Đa dạng Sinh học;
  • Nghiên cứu cơ chế phân tử và tính ổn định hệ gen của tế bào và sinh vật chuyển gen.

Phòng Hệ gen học vi sinh

13/10/2014 | 13:12

GIỚI THIỆU
Phòng Hệ gen học vi sinh có chức năng, nhiệm vụ:  Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen học vi sinh vật, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế về hệ gen học vi sinh vật và các lĩnh vực khác có liên quan. Nghiên cứu giải mã gen và hệ gen của các vi sinh vật có giá trị; nghiên cứu biểu hiện gen, sinh tổng hợp các enzyme và các chất có hoạt tính sinh học ứng dụng trong y dược, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và xử lý môi trường; nghiên cứu đa dạng, lưu giữ nguồn gen vi sinh vật phục vụ cho chẩn đoán, điều trị và các mục đích khác; đào tạo và hợp tác quốc tế về hệ gen học vi sinh vật và các lĩnh vực khác có liên quan.

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết