Cơ cấu tổ chức

 

LÃNH ĐẠO VIỆNViện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng
                            
Tel +84.4-37918012
                            Email nhhoang@igr.ac.vn
Phó Viện trưởng: TS. Lê Thị Thu Hiền
                            Tel +84.4-37918014
                            Email hienlethu@igr.ac.vn
 
Phó Viện trưởng: PGS. TS. Nghiêm Ngọc Minh
                            Tel +84.4-37918526
                            Email nghiemminh@igr.ac.vn
 


BAN LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


Thời gian 8/2012-12/2015
Viện trưởng: PGS.TS. Nông Văn Hải
 
Thời gian 12/2012-12/2015
Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Huy Hoàng 
 
Thời gian: 12/2012-nay
Phó Viện trưởng: TS. Lê Thị Thu Hiền
 
Thời gian 6/2014-nay
Phó Viện trưởng: PGS. TS. Nghiêm Ngọc Minh

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC


 

1. PGS.TS. Nông Văn Hải Viện Nghiên cứu hệ gen Chủ tịch
2. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng Viện Nghiên cứu hệ gen Phó Chủ tịch
3. TS. Nguyễn Đăng Tôn Viện Nghiên cứu hệ gen Thư ký
4. PGS.TS. Nghiêm Ngọc Minh Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
5. TS. Lê Thị Thu Hiền Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
6. TS. Kim Thị Phương Oanh Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
7. TS. Nguyễn Hải Hà Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
8. TS. Nguyễn Thùy Dương Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
9. TS. Nguyễn Thị Xuân Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
10. GS.TS. Phan Văn Chi Viện Công nghệ sinh học Ủy viên
11. GS.TS.Tạ Thành Văn Trường Đại học Y Hà Nội Ủy viên

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP


 

Trưởng phòng Nguyễn Đăng Tôn
Phó Trưởng phòng
Phụ trách đào tạo, hợp tác quốc tế
Lê Thị Nguyên Bình
Kế toán trưởng Ngô Thị Thảo
Kế toán viên Vũ Thị Hồng Nhung
Kế toán viên Nguyễn Như Quỳnh
Hành chính-Văn thư Hà Ngọc Anh

 


CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM


 

  1. Phòng Hệ gen học người
  2. Phòng Phân tích hệ gen
  3. Phòng Hệ gen học chức năng
  4. Phòng Hệ gen học môi trường
  5. Phòng Đa dạng sinh học hệ gen
  6. Phòng Hệ gen học vi sinh
  7. Tổ Hệ gen học miễn dịch

Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết