Tầm nhìn

 Định hướng phát triển của Viện Nghiên cứu hệ gen từ nay đến năm 2030

 Từ nay đến 2015:  Viện phấn đấu ổn định về tổ chức và hoạt động, xây dựng được cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu hiện đại,  có được một số công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế ISI. Nâng cấp Viện Nghiên cứu Hệ gen thành đơn vị nghiên cứu cấp Quốc gia thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế.
Từ 2016 đến 2020: Tiếp tục xây dựng Viện Nghiên cứu Hệ gen đạt trình độ khu vực và quốc tế, với quy mô về nhân lực từ 50-70 người. Tăng cường đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ do việc giải mã hệ gen người, nghiên cứu chức năng gen và giải mã các cơ thể sinh vật có giá trị khoa học và kinh tế của Việt Nam.
Tầm nhìn đến năm 2030 và xa hơn: Nâng cấp Viện Nghiên cứu Hệ gen lên quy mô 150-180 cán bộ, đầu tư thêm các trang thiết bị thế hệ mới phục vụ các đề tài/ dự án/ nhiệm vụ, tiếp tục duy trì các nghiên cứu của Viện về hệ gen học, tin sinh học và các lĩnh vực “omics” khác đạt trình độ quốc tế. Viện Nghiên cứu Hệ gen phấn đấu trở thành một trong những đơn vị mạnh của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết