Sau 10 năm học tiến sĩ và sau tiến sĩ ở Đại học Tuebingen và Đại học Magdeburg, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân đã gia nhập đội nghiên cứu của IGR vào tháng 04 năm 2013. Tiến sĩ Xuân nghiên cứu về lĩnh vực miễn dịch phân tử và sẽ giúp phát triển hướng nghiên cứu mới ở IGR.