Viện Nghiên cứu hệ gen và Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  tuyển sinh học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ sinh học đợt 1 năm 2018. Chi tiết xin xem tại:
http://gust.edu.vn/vn/trinh-do-thac-sy/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2018/58752
http://gust.edu.vn/vn/trinh-do-tien-sy/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-dot-1-nam-2018/58758