Viện Nghiên cứu hệ gen và Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển sinh học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ sinh học đợt 1 năm 2019. Chi tiết xin xem tại:

Thạc sĩ:

http://gust.edu.vn/vn/trinh-do-thac-sy/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2019/59366

Tiến sĩ:

http://gust.edu.vn/vn/trinh-do-tien-sy/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2019/59388