Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 26/11/2019, TS. Kim Thị Phương Oanh và TS. Lê Thị Nguyên Bình, Phòng Hệ gen học  môi trường, Viện Nghiên cứu hệ gen đã có chuyến công tác tại Nhật Bản trong khuôn khổ đề tài hợp tác quốc tế JSPS-VAST “Phân tích metagenomic nhằm xác định virus gây bệnh sưng vòi trên tu hài (Lutraria phylippinarum) nuôi tại Việt Nam”

Trong chuyến công tác này, các cán bộ Phòng Hệ gen học môi trường đã thảo luận hợp tác khoa học  với các Giáo sư ở ĐH Ochanomizu-Tokyo, Viện Nghiên cứu CN và KH Sinh học Nagahama  và Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa Nhật Bản và tham dự hội thảo khoa học “ The Symposium of Recent Activity in Marine Genome Biology, tổ chức tại Trường Đại học Ochanomizu, Tokyo, Nhật Bản.