Đầu tháng 10/2019,  TS. Lê Thị Nguyên Bình, nghiên cứu viên phòng Hệ gen học môi trường đã có chuyến công tác tại  Đại học Tổng hợp Greifswald, CHLB Đức với mục đích trao đổi khoa học và có báo cáo “ Die Moeglichkeit fuer eine Zusammensarbeit in der Zukunft “ tại Hội thảo “ Greifswald- Vietnam- Eine langjaehrige Kooperation in Forschung und Lehre”.