Năm 2020, Viện Nghiên cứu hệ gen đã công bố được 62 công trình, trong đó 31 công trình trên các tạp chí quốc tế (24 bài báo thuộc nhóm SCIE, 06 bài trên tạp chí quốc tế có mã chuẩn ISSN không thuộc nhóm SCI/SCIE); 32 công trình đăng trên các tạp chí quốc gia và tạp chí chuyên ngành trong nước. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu hệ gen có 02 giải pháp hữu ích đã được cấp bằng độc quyền, xuất bản 01 sách chuyên khảo và tham gia biên soạn 01 sách giáo trình.
Chi tiết xem tại: Công bố khoa học năm 2020