Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 19/TB-HVKHCN ngày 14 tháng 01 năm 2021 về việc tuyển sinh chương trình học bổng GUST – SDV cụ thể như sau: Chương trình học bổng GUST – SDV