Năm 2021, Viện Nghiên cứu hệ gen đã công bố được 76 công trình (tăng 13 công trình so với năm 2020) trong đó có 27 công trình trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE, 02 công trình trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thuộc danh mục VAST1, 03 công trình trên tạp chí quốc tế không thuộc nhóm SCI/SCIE nhưng có mã chuẩn ISSN); 29 công trình đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thuộc danh mục VAST2, và 15 công trình trên các tạp chí chuyên ngành trong nước có mã chuẩn ISSN khác. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu hệ gen xuất bản 02 sách chuyên khảo.

 

Xem danh sách công bố của Viện nghiên cứu hệ gen tại: Công bố khoa học năm 2021