LÃNH ĐẠO VIỆN

  Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Huy Hoàng
Tel +84.4-37918012
Email nhhoang@igr.ac.vn
  Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVC. Lê Thị Thu Hiền
Tel +84.4-37918014
Email hienlethu@igr.ac.vn

 

 BAN LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

  Thời gian 8/2012-12/2015
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nông Văn Hải
  Thời gian 12/2012-12/2015
Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Huy Hoàng
  Thời gian: 12/2012-nay
Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVC.  Lê Thị Thu Hiền
  Thời gian 6/2014-8/2020
Phó Viện trưởng: GS. TS.NCVC.  Nghiêm Ngọc Minh

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1. GS.TS. Nông Văn Hải Viện Nghiên cứu hệ gen Chủ tịch
2. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng Viện Nghiên cứu hệ gen Phó Chủ tịch
3. TS. Nguyễn Đăng Tôn Viện Nghiên cứu hệ gen Thư ký
4. GS.TS. Nghiêm Ngọc Minh Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
5. PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
6. TS. Kim Thị Phương Oanh Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
7. TS. Nguyễn Hải Hà Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
8. TS. Nguyễn Thùy Dương Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
9. TS. Nguyễn Thị Xuân Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
10. GS.TS. Phan Văn Chi Viện Công nghệ sinh học Ủy viên
11. GS.TS.Tạ Thành Văn Trường Đại học Y Hà Nội Ủy viên

 

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Phó Trưởng phòng
Phụ trách đào tạo, hợp tác quốc tế
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Kế toán trưởng Ngô Thị Thảo
Kế toán viên Vũ Thị Hồng Nhung
Kế toán viên Nguyễn Như Quỳnh
Hành chính-Văn thư Hà Ngọc Anh

 

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng Hệ gen học người

Phòng Phân tích hệ gen

Phòng Hệ gen học chức năng

Phòng Hệ gen học môi trường

Phòng Đa dạng sinh học hệ gen

Phòng Hệ gen học vi sinh

Phòng Hệ gen học miễn dịch