Functional Genomics Laboratory studies the function of genomes, individual genes and groups of genes (transcription, translation, and the interaction of molecules and metabolism) in the cells of humans and other organisms; implementing proteomics and other techniques to study the biomarkers for diagnosis and treatment of diseases.

MEMBERS

 

Prof. Dr. Nguyen Huy Hoang
Director

Email nhhoang@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 1996: BSc., Biochemistry, Faculty of Biology, Hanoi University of Science, Hanoi National University
 • 2000: Msc., Biochemistry – Molecular Biology, Institute of Ecology and Biological Resources – Vietnam Academy of Science and Technology
 • 2008: PhD., Biochemistry – Molecular Biology, Saarland University, Germany
 • 2008 – 2009: Researcher, Biochemistry – Molecular Biology, Saarland University, Germany
 • 03/2002 – 10/2002: Researcher, Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Lisbon University, Portugal
 • 03/1999 – 09/1999: Researcher, Malaysia Agriculture Research and Develop Institute (MARDI), Malaysia
 • 01/1997 – 08/2012: Researcher, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology
 • 9/2012 – now: Researcher, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology
 • 2010 – now: Teaching as invited lecturer, University of Science and Technology of Hanoi (USTH)
 

PhD. Le Tat Thanh
Deputy Director
Email: thanhlt@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 2002: Bsc, Biotechnology, Hanoi Open University.
 • 2006: Msc, Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology.
 • 2016: PhD, Institute of Natural products chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology.
 • 2008-5/2021: Researcher, Institute of Natural products chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology.
 • 6/2021 – Now: Deputy Director, Researcher, Functional Genomics Laboratory, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology
 

PhD. Nguyen Thi Kim Lien
Deputy Head

Email ntklien@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 1995: Graduated from Hanoi University of Science, Hanoi National University
 • 1998: Finished master degree in Hanoi University of Science, microbiology speciality
 • 2004: Finished PhD degree in Institute of Biotechnology, VAST, molecular biology speciality
 • 05/2011-05/2012: Postdoc, National Veterinary Research and Quarantine Service, Korea
 • 06/1997 – 08/2012: Working at Institute of Biotechnology, VAST
 • 09/2012 – present: Working at Institute of Genome Research, VAST
 

PhD. Nguyen Thi Thanh Ngan
Researcher

Email: nguyenthithanhngan@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 2004: Bsc , Ha Noi University of Science, Viet Nam National University (HaNoi)
 • 2007: Msc Biochemistry, Ha Noi University of Science, Viet Nam National University (HaNoi)
 • 2014: PhD, Biochemistry, Chungnam National University.
 • 2014-2016: Posdoct, Wonkwang University
 • 04/2016-present: Working at Institute of Genome Research, VAST
 


PhD Student. Le Bac Viet
Researcher

Email: lbviet@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 06/2011: Graduated from Hanoi Open University, Biotechnology Faculty
 • 07/2011 – 08/2012: Msc, Soil Microbiology Laboratory, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology
 • 09/2012 – present: Researcher at Functional Genomics Laboratory, Institute of Genome Research, VAST

PhD. Nguyễn Ngọc Lan
Researcher

Email lannguyen@igr.ac.vn
Education and Experience

 • 2008: Tốt Nghiệp Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội.
 • 2008-2010: Công tác tại Trung tâm Sinh học Thực Nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ.
 • 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Vi sinh, Khoa Nguyên liệu và Bào chế Đông dược, Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.
 • 2016: Tốt nghiệp Tiến sĩ, chuyên ngành Vi sinh, Khoa Nguyên liệu và Bào chế Đông dược, Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.
 • 6/2016-Nay: Researcher, Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ Gen.
ThS. NCS. Đỗ Thị Thanh Trung
Researcher

Email: trungdtt@igr.ac.vn
Education and Experience

 • 2011: Tốt nghiệp Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, chuyên ngành Sư Phạm Sinh học
 • 2014: Tốt nghiệp Thạc Sỹ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
 • 2014-2021: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, chuyên ngành Hóa sinh học
 • 11/2011-07/2013: Công tác tại Trường THCS Phú La, Hà Đông, Hà Nội
 • 08/2013-06/2017: Công tác tại Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzyme và Protein, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • 7/2017-06/2021: Công tác tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 07/2021 đến nay: Researcher phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 

PhD Student. Nguyen Van Tung
Researcher

Email: tungnv@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 2008 – 2013: Bsc, Engineering Physics, University of Engineering and Technology, Viet Nam National University (HaNoi)
 • 2011 – 2014: Bsc, Infomation of Technology, University of Engineering and Technology, Viet Nam National University (HaNoi)
 • 2015 – 2017: Msc, Bionanotechnology University of Engineering and Technology, Viet Nam National University (HaNoi)
 • 02/2015 – 09/2016: Researcher, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology.
 • 10/2016 – Now: Researcher, Functional Genomics Laboratory, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology
 

Msc. Tran Thi Huong Giang
Researcher

Email: tthgiang@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 2008 – 2012: Cử nhân Khoa Sinh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
 • 2013 – 2015: Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2013 – 02/2020: Researcher tại phòng Công nghệ Tế bào Thực vật – Viện Công nghệ Sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 03/2020: Researcher, Phòng Hệ gen học chức năng – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

Msc. Nguyen Thanh Hien
Researcher

Email: hiennt@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 2013 – 2017: Bachelor of Biology, Department of Biology, University of Science – Vietnam National University, Hanoi.
 • 2017 – 2020: Master, Major of Microbiology, Department of Biology, University of Science – Vietnam National University, Hanoi.
 • 2019 – Now: Researcher, Researcher, Functional Genomics Laboratory, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology.
 

Msc. Van Thu Vu
Researcher

Email: vanthuvu@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 2014: Msc, Hanoi Open University
 • 2021: Msc, Hanoi Open University
 • 10/2014 – 06/2021: Researcher, Institute of Natural products chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology
 • 07/2021 – Now : Researcher, Functional Genomics Laboratory, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology
 

KS. Đoàn Minh Đạt
Researcher

Email: doanminhdat@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 2014: Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội, chuyên ngành Hóa Dược và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
 • 07/2019-6/2021: Công tác tại Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 07/2021 – Nay: Researcher, Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 


Bsc. Do Minh Hien
Researcher

Email: dominhhien@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 2018 – 2022: BSc, Pharmacological, Medical and Agronomical Biotechnology, University of Science and Technology of Hanoi
 • 2022- Now: Researcher, Functional Genomics Laboratory, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology

 

 


Bsc. Do Huu Dung
Researcher

Email: dohuudung@igr.ac.vn

Education and Experience

 • 2017 – 2021: BSc., Faculty of Biology, VNU University of Science-Vietnam National University, Hanoi
 • 2022- Now: Researcher, Functional Genomics Laboratory, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology

 

CN. Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Kế toán viên

Email: ntnphuong@igr.ac.vn
Education and Experience

 • 2009: Tốt nghiệp CĐ Bách Khoa Hà Nội, Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
 • 2013: Tốt nghiệp Học viện Tài chính (Hệ vừa học vừa làm), Chuyên ngành Kế toán
 • 1/2019-6/2021: Công tác tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 07/2021 – Nay : Công tác tại Phòng Hệ gen học chức năng – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.