Phân tích di truyền cộng đồng dân cư ở khu vực vùng sâu vùng xa có thể hỗ trợ phòng và trị bệnh ung thư vú

09/07/2014 | 13:17

 Luis Carvajal-Carmona, PhD
 
Phó Giáo sư
Khoa Y sinh phân tử và Hóa sinh
Trung tâm nghiên cứu Genome, Trường Đại học California, Davis, Hoa Kỳ
Công bố online: 18 tháng 2 năm 2014

Các hướng nghiên cứu chính

 Các hướng nghiên cứu chính hiện nay

Các công trình công bố

07/03/2013 | 16:06

 

Thông báo Seminar khoa học về Barcoding và Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen

09/03/2018 17:10
 
Hình ảnh
Liên kết