Bổ nhiệm lại Ban thường trực Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu hệ gen nhiệm kỳ 2015-2017

04/03/2016 | 15:48

Ngày 04/02/2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định số 173/QĐ-VHL về việc bổ nhiệm lại Ban thường trực Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu hệ gen nhiệm kỳ 2015-2017, gồm các thành viên sau đây
1.PGS.TS. Nông Văn Hải : Chủ tịch Hội đồng
2. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng: Phó Chủ tịch Hội đồng
3. TS. Nguyễn Đăng Tôn: Thư ký hội đồng
Quyết định này thay thế Quyết định số 664/QĐ-VHL ngày 11/5/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc bổ nhiệm  Ban thường trực Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu hệ gen nhiệm kỳ 2015-2017

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết