CN. Nguyễn Văn Tụng bảo vệ thành công luận án thạc sỹ

03/01/2018 | 11:35

 

 Ngày 06/12/2017, CN.Nguyễn Văn Tụng, cán bộ nghiên cứu phòng Hệ gen học chức năng đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành công nghệ nano sinh học tại trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội với đề tài: “Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa Cytochrome P450 từ DNA metagenome suối nước nóng Bình Châu”

Thông báo Seminar khoa học về Barcoding và Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen

09/03/2018 17:10
 
Hình ảnh
Liên kết