Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 | 15:19

 

Viện Nghiên cứu hệ gen xin thông báo Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

Chi tiết xin xem tại đây

Thông báo Seminar khoa học về Barcoding và Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen

09/03/2018 17:10
 
Hình ảnh
Liên kết