PGS. TS. Nông Văn Hải được cử làm thành viên Ban Biên tập của 2 Chuyên san thuộc Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội

05/11/2013 | 16:40

Vừa qua, PGS.TS. Nông Văn Hải đã được cử làm thành viên Ban Biên tập của 2 Chuyên san thuộc Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đó là các Chuyên san:
1. Khoa học Sự sống
2. Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano
Đây là các Chuyên san công bố các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực nói trên có nội dung khoa học mới và chưa gửi đăng ở bất cứ tạp chí nào.
Xem thông tin:

http://js.vnu.edu.vn/tckh/journal/?2020/Khoa-hoc-Su-song.htm
http://js.vnu.edu.vn/tckh/journal/?1974/Va%CC%A3t-lie%CC%A3u-Tien-tie%CC%81n-va%CC%80-Cong-nghe%CC%A3-Nano.htm

Thông báo Seminar khoa học về Barcoding và Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen

09/03/2018 17:10
 
Hình ảnh
Liên kết