TS. Huỳnh Thị Thu Huệ đi nghiên cứu sau tiến sỹ tại CHLB Đức

17/09/2013 | 14:06

Từ 2/9/2013, TS. Huỳnh Thị Thu Huệ, cán bộ nghiên cứu Phòng Đa dạng sinh học hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, bắt đầu  chương trình nghiên cứu sau tiến sỹ kéo dài 6 tháng  tại Viện Thực vật học, Đại học Công nghệ Dresden (TU Dresden), CHLB Đức.

Lĩnh vực nghiên cứu là tìm kiếm và chú giải các trình tự DNA lặp lại trên hệ gen thực vật dựa vào các phương pháp tin sinh kết hợp với sinh học phân tử. 

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết