Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO VIỆN

 

Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Nguyễn Huy Hoàng
Tel: +84.24-37918012

Email: nhhoang@igr.ac.vn

Phó Viện trưởng: TS. NCVC. Lê Tất Thành
Tel: +84.24-37918011
Email thanhlt@igr.ac.vn

BAN LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

 

Thời gian 8/2012-12/2015
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nông Văn Hải

Thời gian 12/2012-12/2015
Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Huy Hoàng
Thời gian: 12/2012-02/2023
Phó Viện trưởng: TS. Lê Thị Thu Hiền
Thời gian 6/2014-8/2020
Phó Viện trưởng: GS.TS. Nghiêm Ngọc Minh

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1. GS.TS. Nghiêm Ngọc Minh Viện Nghiên cứu hệ gen Chủ tịch Hội đồng
2. GS.TS. Nguyễn Huy Hoàng Viện Nghiên cứu hệ gen Phó Chủ tịch Hội đồng
3. PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Viện Nghiên cứu hệ gen Phó Chủ tịch Hội đồng
4. PGS.TS. Nguyễn Thiên Tạo Viện Nghiên cứu hệ gen Thư ký Hội đồng
5. GS.TS. Tạ Thành Văn Thành viên mời Ủy viên
6. GS.TS. Nông Văn Hải Thành viên mời Ủy viên
7. PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
8. PGS.TS. Võ Thị Bích Thủy Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
9. PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
10. PGS.TS. Nguyễn Hải Hà Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
11. PGS.TS. Vũ Văn Hạnh Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
12. PGS.TS. Nguyễn Đăng Tôn Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
13. TS. Huỳnh Thị Thu Huệ Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
14. TS. Nguyễn Thị Kim Liên Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
15. TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
16. TS. Kim Thị Phương Oanh Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên
17. TS. Lê Tất Thành Viện Nghiên cứu hệ gen Ủy viên

 

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Trưởng phòng PGS.TS. Nguyễn Thiên Tạo
Phó Trưởng phòng
Phụ trách đào tạo
TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân
Phụ trách kế toán Vũ Thị Hồng Nhung
Kế toán viên Ngô Thị Thảo
Kế toán viên Nguyễn Như Quỳnh
Hành chính – Văn thư Hà Ngọc Anh
Chuyên viên Lương Thúy Hằng
Chuyên viên Lưu Việt Hà
Lái xe Trần Ngọc Tuấn

 

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng Các chất chức năng sinh học

Phòng Đa dạng sinh học hệ gen

Phòng Hệ gen học chức năng

Phòng Hệ gen học miễn dịch

Phòng Hệ gen học môi trường

Phòng Hệ gen học người

Phòng Hệ gen học vi sinh

Phòng Phân tích hệ gen