Chức năng nhiệm vụ

Viện Nghiên cứu hệ gen có chức năng: nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ mới về hệ gen người và các sinh vật khác.

Viện Nghiên cứu hệ gen có các nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng về hệ gen người và y học hệ gen.
  • Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen động vật, thực vật và vi sinh vật đặc hữu của Việt Nam.
  • Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực omics, tin sinh học và các lĩnh vực liên quan.
  • Phát triển công nghệ, triển khai và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan.
  • Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực omics, tin sinh học, giám định gen, tư vấn xây dựng các phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học, hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan.
  • Đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan.
  • Hợp tác, hội nhập quốc tế về hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.