Chức năng nhiệm vụ

Viện Nghiên cứu hệ gen thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, phát triển công nghệ, tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực về hệ gen người, hệ gen các sinh vật, y – sinh – dược học và các lĩnh vực liên quan.

Viện Nghiên cứu hệ gen có các nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu cơ bản, phát triển và ứng dụng dữ liệu lớn về hệ gen người.
  • Nghiên cứu cơ bản, phát triển và ứng dụng dữ liệu lớn về hệ gen động vật, thực vật, vi sinh vật và các sinh vật khác.
  • Phát triển, chuyển giao công nghệ; triển khai ứng dụng, dịch vụ khoa học và tư vấn, thẩm tra, giám sát trong lĩnh vực theo chức năng và quy định của pháp luật.
  • Sản xuất thử theo quy định của pháp luật các sản phẩm trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu, cải tiến công nghệ trong lĩnh vực y – sinh – dược học và các lĩnh vực khác liên quan.
  • Đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực hệ gen học, y – sinh – dược và các lĩnh vực khác liên quan.
  • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hệ gen học, y – sinh – dược học và các lĩnh vực khác liên quan; tổ chức vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ từ các tổ chức, cá nhân phục vụ nghiên cứu theo quy định của pháp luật.
  • Quản lý về tổ chức, bố máy; quản lý và sử dụng viện chức, người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
  • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm .
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.