Phòng Hệ gen học miễn dịch có chức năng- nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen miễn dịch học, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế về hệ gen miễn dịch học và các lĩnh vực khác có liên quan.

CÁC THÀNH VIÊN

 

TS.NCVC. Nguyễn Thị Xuân
Trưởng phòng
Email: xuannt@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • Từ 1994 đến 1998: Cử nhân sinh học, Trường Đại học Sư Phạm Hà nội
 • Từ 1998 đến 2002: Cử nhân ngoại ngữ (tiếng anh), Trường Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ, Hà nội
 • Từ 2003 đến 2006: Chứng chỉ Diploma Equivalent, chuyên ngành bệnh phân tử, Đại học Tuebingen, CHLB Đức
 • Từ 9/2006 -11/2009: Tiến sỹ, chuyên ngành Miễn dịch phân tử, Đại học Tuebingen, CHLB Đức
 • 11/2009 – 03/ 2010: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), chuyên ngành Miễn dịch phân tử, Đại học Tuebingen, CHLB Đức
 • 04/2010 – 02/ 2013: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), chuyên ngành Miễn dịch bệnh phân tử, Đại học Y Magdeburg, CHLB Đức
 • 4/2013- nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 09/2014 – 06/2017: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 06/2017-08/2019: Tổ trưởng tổ hệ gen học miễn dịch, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Từ 09/2019: Trưởng phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.

TS. Nguyễn Thị Thùy Linh
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2001-2005 Cử nhân Công nghệ sinh học, Khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 2005-2006 Chứng chỉ Diploma vi sinh vật học và công nghệ sinh học, Đại học Osaka, Nhật Bản, Đại học Mahidol và Kasetsart, Thái Lan
 • 2007-2009 Thạc sĩ kĩ thuật sinh thái, Đại học Công nghệ Toyohashi, Nhật Bản
 • 2010-2011 Giảng viên và nghiên cứu khoa học, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 2011-2012 Trợ lí nghiên cứu, Đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản
 • 2013-2017 Tiến sĩ chuyên ngành vi sinh vật đất, Trường Đại học Tây Sydney, Úc
 • 11/2018-08/2019: Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Từ 09/2019: Phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.
 


KS. Bùi Kiều Trang
Nghiên cứu viên
Email: buikieutrang@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2013 – 2017: Kỹ sư công nghệ sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
 • 08/2017 – 08/2019: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Từ 09/2019: Phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.
 

ThS. Đỗ Thị Trang
Nghiên cứu viên
Email: trangdo@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 06/2016: Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học, Viện Đại học Mở Hà Nội.
 • 06/2016-12/2016: Nghiên cứu viên tại Phòng sinh học phân tử , Khoa Công Nghệ sinh học, Viện Đại học Mở Hà Nội.
 • 12/2016-08/2018: Thạc sĩ Hóa sinh môi trường, Đại học Quốc Gia Hankyong, Hàn Quốc.
 • 09/2018- 08/2019: Nghiên cứu viên, Tổ Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.
 • Từ 09/2019: Phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.

CN. Nguyễn Hoàng Giang
Nghiên cứu viên
Email: giangnh@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2014: Tốt nghiệp khoa Công nghệ Sinh học – Viện Đại học Mở Hà Nội
 • 11/2017- 08/2019: Nghiên cứu viên tại Tổ hệ gen học miễn dịch – Viện Nghiên cứu hệ gen.
 • Từ 09/2019: Phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.

 

 

TS. Hà Hồng Hạnh
Nghiên cứu viên

Email: hahonghanh@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2003-2007: Sinh viên, Viện Đại học Mở Hà Nội, ngành Công nghệ sinh học
 • 9/2007-8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).
 • 2008-2010: Học viên cao học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Công nghệ sinh học.
 • 04/2016: Tiến sỹ chuyên ngành Di truyền học, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/2012: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, VA

 

 


CN. Nguyễn Thị Mây
Nghiên cứu viên
Email: ntmay@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2014-2018: Cử nhân Công nghệ sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 4/2019 – 08/2019: Nghiên cứu viên, Tổ hệ gen học miễn dịch, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Từ 09/2019: Phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.

Các thành viên cũ

 

ThS. Trần Phương Thảo
Nghiên cứu viên

Email: tpthao@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2006: Tốt nghiệp Đại học. Trường Đại học mở Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ sinh học.
 • 2009: Thạc sỹ. Trường Đại học Yuanze, Chungli, Đài Loan, chuyên ngành Hóa sinh.
 • 2011 – 8/2012: Phòng Vi sinh vật đất, Viện Công nghệ sinh học.
 • 9/2012 –  6/2017: Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen.

NCS. Phí Thị Thu Trang
Nghiên cứu viên
Email: trangphi@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2007 – 2011:  kỹ sư công nghệ sinh học, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
 • 11/2011- 9/2012 nghiên cứu viên, Phòng Công nghệ ADN ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2012-2014: Học viên cao học, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp đào tạo với Đại học Thái Nguyên.
 • 09/2012 – 06/2017: nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 06/2017-nay: Nghiên cứu viên, Tổ hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen