Phòng Hệ gen học môi trường (Environmental Genomics) có chức năng, nhiệm vụ: nghiên cứu biểu hiện gen trong điều kiện sinh lý và bệnh lý khác nhau; nghiên cứu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường lên hệ gen và các gen cụ thể; nghiên cứu mối liên quan giữa đa hình, đột biến gen đến đáp ứng của cơ thể đối với các điều kiện môi trường.

CÁC THÀNH VIÊN


TS.NCVC. Kim Thị Phương Oanh
Trưởng phòng
Email: ktpoanh@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 1992-1996: Cử nhân, khoa Sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội I
 • 1997- 1999: Thạc sỹ, chuyên ngành Di truyền học, Đại học Sư phạm Hà Nội I
 • 2000 – 2003: Tiến sỹ, chuyên ngành Sinh học phân tử, Trường Đại học Nữ sinh Nara, Nhật Bản
 • 2003 – 2006: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (postdoc), nhóm Tin sinh của Viện Năng lượng nguyên tử Nhật Bản
 • 2006 – 2008: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (postdoc) của JSPS, làm việc tại Trường Đại học Nữ sinh Nara, Nhật Bản
 • 2008 – 8/ 2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/ 2012 – nay: Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Hệ gen học môi trưởng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 2010 – nay: Tham gia giảng dạy tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
 


TS. NCVC. Lê Thị Nguyên Bình
Phó Trưởng phòng
Email: lenguyenbinh@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 1998-2002: Cử nhân, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2002 – 8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2002-2004: Diplom, chuyên ngành Sinh học phân tử, Đại học Tổng hợp Greifswald, Đức
 • 2004-2009: Tiến sỹ, chuyên ngành Vi sinh và Sinh học phân tử, Đại học Tổng hợp Greifswald, Đức
 • 9/ 2012 – nay: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 11/2015-nay: Phó trưởng phòng Hệ gen học môi trường, Viện Nghiên cứu hệ gen,Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 


ThS. Nguyễn Thị Hoa
Nghiên cứu viên
Email: nguyenhoa@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác:

 • 2008 – 2012: Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Mở Hà Nội
 • 10/ 2013 – nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 


ThS.NCS. Nguyễn Thành Phương
Nghiên cứu viên
Email: ntphuong@igr.ac.vn

Quá trình đạo tạo và công tác:

 • 2008-2011: Sinh viên hệ cử nhân tài năng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sinh học.
 • 2012-2014: Học viên cao học, chuyên ngành Y sinh học, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).
 • 03/2015 đến nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen (IGR), VAST.
 


ThS.NCS. Trần Thị Huyền Trang
Nghiên cứu viên
Email: tranhuyentrang@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2008-2012: Sinh viên Hệ Cử nhân Khoa học tài năng ngành Sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2012-2014: Học viên cao học, chuyên ngành Y sinh học, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).
 • 2014 đến 2016: Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học – Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 09/2017 đến nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen (IGR), VAST.
 


ThS. Trần Sơn Hoàng
Nghiên cứu viên
Email: transonhoang@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2012-2016: Sinh viên khoa Công Nghệ Sinh Học, Viện Đại Học Mở Hà Nội.
 • 2016-2018: Thạc sỹ cao học, chuyên ngành Hóa Sinh Môi Trường, Trường Đại Học Quốc Gia Hankyong – Hàn Quốc.
 • 12/2018 đến nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen (IGR), VAST.
 


CN. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nghiên cứu viên
Email: nthnhung@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2016 – 2020: Cử nhân Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 08/2020 đến nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen (IGR), VAST.

CÁC THÀNH VIÊN CŨ

 

 

ThS. Nguyễn Hoàng Vũ
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2006-2010: Cử nhân, Khoa công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2010-2012: Thạc sĩ Toán ứng dụng và Khoa học Tính toán , King Abdullah University of Science and Technology (Saudi Arabia)
 • 2012-2014: Nghiên cứu sinh, King Abdullah University of Science and Technology (Saudi Arabia)
 • 04/2015-11/2015: Nghiên cứu viên, trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
 • 02/2016-2018: Nghiên cứu viên, phòng Hệ gen học môi trường, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

TS. Võ Thị Bích Thủy
Phó Trưởng phòng
Email: thuytbvo@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 1992- 1997: Bác sỹ Thú y, Khoa Thú y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • 1997- 2002: Giảng viên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ- Bộ Nông nghiệp & PTNT
 • 2002- 2006: Chẩn đoán viên, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương- Cục Thú y
 • 1999– 2001: Thạc sỹ, chuyên ngành Vi sinh vật, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • 2006- 2010: Tiến sỹ, chuyên ngành Hóa sinh và Sinh học phân tử, Trường Thú y, Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc
 • 2010- 8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2012: Thực tập sinh sau tiến sỹ, Trường Thú y, Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc
 • 9/ 2012– nay: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Hệ gen học môi trưởng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
 • 11/2015-nay: Chuyển sang phòng Hệ gen học vi sinh, Phó Trưởng phòng Hệ gen học vi sinh

TS. Trần Thị Ngọc Diệp
Nghiên cứu viên
Quá trình đào tạo và công tác

 • 9/ 2012 – nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2007 – 8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viên Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2011- nay: Nghiên cứu sinh, Max Planck Institute for Developmental Biology, Tuebingen, Germany
 • 2007-2009: Thạc sỹ, chuyên ngành Di truyền học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2003-2007: Cử nhân, khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 


ThS. Trần Trung Thành
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2005-2009: Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2009- 8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/ 2012 – 10/2014: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 11/2014: Chuyển sang Viện Công nghệ sinh học.