Công bố khoa học năm 2023

Năm 2023, Viện nghiên cứu hệ gen có 6 giải pháp hữu ích và 35 công trình khoa học được trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, có 26 công trình trên các tạp chí khoa học uy tín (SCIE IF≥1 hoặc Scopus CiteScore ≥2 hoặc SCImago Q2 trở lên), 3 công trình trên các tạp chí quốc tế có mã ISSN, 6 công trình trên các tạp chí trong nước thuộc danh mục VAST-II.

Xem tiếp

Công bố khoa học năm 2022

Năm 2022, Viện Nghiên cứu hệ gen đã công bố được 53 công trình trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, có 25 công trình thuộc danh mục các tạp chí uy tín (SCIE IF≥1 hoặc Scopus CiteScore ≥2 hoặc SCImago Q2 trở lên), 20 công trình trên các tạp chí thuộc danh mục VAST-2, 8 công trình trên các tạp chí quốc tế khác.

Xem tiếp