Chức năng - Nhiệm vụ

26/11/2012 | 17:01

Viện Nghiên cứu hệ gen có chức năng: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen người và các sinh vật khác; đào tạo nhân lực có trình độ cao và hợp tác quốc tế về hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan.

Viện Nghiên cứu hệ gen có chức năng: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen người và các sinh vật khác; đào tạo nhân lực có trình độ cao và hợp tác quốc tế về hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan.

Viện Nghiên cứu hệ gen có các nhiệm vụ:
Phát triển công nghệ, triển khai và chuyển giao công nghệ; tư vấn, dịch vụ thuộc các lĩnh vực omics, tin sinh học, giám định gen và các lĩnh vực khác có liên quan; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực omics, tin sinh học và các lĩnh vực liên quan; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các hệ gen khác; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng hệ gen người Việt Nam; giải mã hệ gen người Việt Nam; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao và hợp tác quốc tế về hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao. 

Thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu

13/09/2017 11:29
 
Hình ảnh
Liên kết