Hợp tác quốc tế

Các nhiệm vụ hợp tác quốc tế

Các thành viên của Viện Nghiên cứu hệ gen đã và đang duy trì và phát triển các quan hệ hợp tác khoa học với một số phòng thí nghiệm của nước ngoài. Hàng năm, một số nhà khoa học của Viện tham gia học tập và nghiên cứu ngắn hạn hoặc dài hạn tại một số Phòng thí nghiệm của các nước.

Các đối tác nước ngoài