Phòng Hệ gen học miễn dịch

Phòng Hệ gen học miễn dịch có chức năng- nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen miễn dịch học, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế về hệ gen miễn dịch học và các lĩnh vực khác có liên quan.

CÁC THÀNH VIÊN


PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Xuân
Trưởng phòng
Email: xuannt@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • Từ 1994 đến 1998: Cử nhân sinh học, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • Từ 1998 đến 2002: Cử nhân ngoại ngữ (tiếng anh), Trường Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ, Hà nội
 • Từ 2003 đến 2006: Chứng chỉ Diploma Equivalent, chuyên ngành bệnh phân tử, Đại học Tuebingen, CHLB Đức
 • Từ 9/2006 -11/2009: Tiến sỹ, chuyên ngành Miễn dịch phân tử, Đại học Tổng hợp Tuebingen, CHLB Đức
 • 11/2009 – 03/ 2010: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), chuyên ngành Miễn dịch phân tử, Đại học Tổng hợp Tuebingen, CHLB Đức
 • 04/2010 – 02/ 2013: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), chuyên ngành Miễn dịch bệnh phân tử, Đại học Y Magdeburg, CHLB Đức
 • 04/2013 – 08/2014: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 09/2014 – 06/2017: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 06/2017 – 08/2019: Nghiên cứu viên chính, Tổ trưởng Tổ hệ gen học miễn dịch, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Từ 09/2019 – Nay: Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thiên Tạo
Nghiên cứu viên
Email: nguyenthientao@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2005: Cử nhân, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • 2014: Tiến sĩ, Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản
 • 2016: Sau tiến sĩ, Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản
 • 2018-2022: Thành viên trẻ Viện hàn lâm Khoa học thế giới (TWAS)
 • 2007-2021: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCNVN
 • 2021-nay: Viện nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm KHCNVN
TS. Hà Hồng Hạnh
Nghiên cứu viên
Email: hahonghanh@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2003-2007: Sinh viên, Viện Đại học Mở Hà Nội, ngành Công nghệ sinh học
 • 9/2007-8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).
 • 2008-2010: Học viên cao học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Công nghệ sinh học.
 • 04/2016: Tiến sỹ chuyên ngành Di truyền học, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/2012: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 


TS. Ninh Thị Hòa
Nghiên cứu viên
Email: ninhhoa@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2012 – 2016: Cử nhân Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2016 – 2021: Tiến sĩ Sinh học, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • 2018 – 2021: Nghiên cứu viên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2022 – Nay: Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

NCS. Bùi Tuấn Hải
Nghiên cứu viên
Email: haibt@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2008 – 2012: Cử nhân tài năng Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2013 – 2015: Thạc sĩ, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2016 – 2022: Tiến sĩ, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2012 – 2014: Nghiên cứu viên, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2014 – 2021: Nghiên cứu viên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2022 – Nay: Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 


TS. Đỗ Thị Trang
Nghiên cứu viên
Email: trangdo@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 06/2016: Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học, Viện Đại học Mở Hà Nội.
 • 06/2016 – 12/2016: Nghiên cứu viên tại Phòng sinh học phân tử , Khoa Công Nghệ sinh học, Viện Đại học Mở Hà Nội.
 • 12/2016 – 08/2018: Thạc sĩ Hóa sinh môi trường, Đại học Quốc Gia Hankyong, Hàn Quốc.
 • 09/2018 – 08/2019: Nghiên cứu viên, Tổ Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.
 • 09/2019 – Nay: Phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.

TS. Ngô Ngọc Hải
Nghiên cứu viên
Email: ngohai@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2009 – 2013: Cử nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2014 – 2016: Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2018 – Nay: Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Cologne, Đức (học bổng DAAD).
 • 2014 – 2021: Nghiên cứu viên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2022 – nay: Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ThS. Nguyễn Hoàng Giang
Nghiên cứu viên
Email: giangnh@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2014: Tốt nghiệp khoa Công nghệ Sinh học – Viện Đại học Mở Hà Nội
 • 11/2017- 08/2019: Nghiên cứu viên tại Tổ hệ gen học miễn dịch – Viện Nghiên cứu hệ gen.
 • Từ 09/2019: Nghiên cứu viên Phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.

 


CN. Lê Từ Hoàng Linh
Nghiên cứu viên
Email: letuhoanglinh@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2016 – 2020: Cử nhân Sinh học, Trường Đại học Miami, Oxford, Ohio
 • 2020 – 2021: Nghiên cứu viên, Trường Đại học Miami, Oxford, Ohio
 • 2022 – nay: Nghiên cứu viên Phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CN. Nguyễn Thị Mây
Nghiên cứu viên
Email: ntmay@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2014-2018: Cử nhân Công nghệ sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 4/2019 – 08/2019: Nghiên cứu viên, Tổ hệ gen học miễn dịch, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Từ 09/2019: Phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.

CN. Phạm Thị Hường
Nghiên cứu viên
Email: phamthihuong@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 3/2023: Cử nhân Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
 • 4/2023- nay: Phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.

CN. Phạm Việt Nhật
Nghiên cứu viên
Email: phamvietnhat@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 06/2023: Cử nhân Học viện Nông Nghiệp Việt Nam,
 • 08/2023: Phòng Hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen.

CÁC THÀNH VIÊN CŨ

 • ThS. Trần Thị Phương Thảo
 • KS. Bùi Kiều Trang
 • TS. Nguyễn Thị Thùy Linh
 • NCS. Phí Thị Thu Trang